Op deze pagina is de rijke historie te lezen van ons korps.

Met dank aan Arie Hitzert voor het aanleveren van de meeste informatie en foto's

De Oprichting

Het is de zomer van 1923, in Oosthem zijn dorpsfeesten waarbij het muziekkorps van Nijland speelt. Dit zet blijkbaar enkele mensen in het dorp aan het denken en er wordt een vergadering belegd om tot een eigen " Oosthemmer Muziekkorps " te komen.

H.P. WiersmaDe allereerste vergadering op 21 september 1923, in de consistorie van de Hervormde Kerk, staat onder leiding van Hylke Pieter Wiersma, vader van onze voormalige bakker Piet Wiersma.

Er zijn blijkbaar al eens eerder dergelijke bijeenkomsten geweest maar nu is iedereen het er over eens er zal en moet een muziekkorps komen. H.P. Wiersma, vraagt dan wie er lid wil worden van de te stichten vereniging. Ieder aankomend lid wordt gevraagd, of sterker nog, verplicht, om 10 gulden te storten in een soort waarborgfonds. Iedereen doet dit behalve de heren de Boer en Landman maar zij geven hun zoons op als lid, S de Boer en R Landman.

Dit zijn de eerste financiën maar er is natuurlijk meer geld nodig om een korps op te richten dus wordt er geprobeerd om door renteloze aandelen een bedrag van FL 1000,- bijelkaar te krijgen om zo in de eerste behoeften te kunnen voorzien.

De heren Tj.Szn. de Boer en G. Landman nemen de taak op zich om de aandelen aan de man te brengen in Oosthem en Nijesyl en vragen hierbij de hulp van 2 " loop jongens ", dit wordt ingewilligd en H. Wiersma en W. Antonides nemen deze taak op zich.

Uit de bewaard gebleven notulen blijkt dat er op 10 oktober 1923 opnieuw vergaderd wordt en de voorzitter deelt mee dat er een totaal bedrag van Fl 975,- bijeen is gebracht. Een bedrag waarvoor maar liefst 19 instrumenten kunnen worden aangeschaft. We zien een nieuwe lijst, van de eerste blazers en slagwerkers, die toch nog al wat verschilt van de eerste lijst, de muzikanten zijn:

H.P. Wiersma (voorzitter)
W. Antonides (secretaris)
M. Canrinus (penningmeester)
F. Wiersma (reserve lid ,bibliothecaris)
Kl. Hibma (alg.
Adjunct)
S. Hemstra, Kl. Hemstra, B. de Jong, H. Stallinga, W. Feenstra, W. Grondsma ( reserve lid), Kl. Abma
Kl. Damstra, J. Punter ( reserve lid), Sj. v/d Veen, F. Antonides, R. Landman, M. Stienstra,
L.P. Hylarides

De reserve leden worden aangewezen om " in den loop van de vereniging “ lid te worden

Er komen die avond nog meer belangrijke zaken aan bod, want een vereniging moet natuurlijk ook een naam hebben. Er worden verschillende genoemd waaronder " Hemklank ", " O.K.K. ", Oefening Kweekt Kunst, en " Hâld Moed ". Omdat we in Friesland wonen gaat de voorkeur van de meeste aanwezige leden uit naar de laatste en de Christelijke Muziekvereniging " Hâld Moed " is dan  geboren. Maar een muziek vereniging zonder een muzikaal leider is natuurlijk niks. Dhr. C. Kaspersma uit Heeg wordt tot dirigent benoemd, of zoals het toen nog genoemd werd " Directeur ".

Een derde bijeenkomst wordt belegd op 6 november 1923, en er zijn inmiddels instrumenten aangekocht, die door de directeur Kaspersma worden uitgereikt samen met een boekje met daarin de “ grondbeginselen tot het musiceren “. De contributie wordt vast gesteld op 20 cent per week en het blijkt dat er zelfs een boetestelsel is ingesteld, wat 10 cent boete betekent voor het te laat op de repetitie verschijnen.

De bezetting bestaat dan uit de volgende instrumenten, 1 grote trom, 1 kleine trom, 1 bombardon, nu zouden we bas zeggen, 1 sopraansaxofoon, 2 baritons, 2 tuba's, 2 alten, 2 trombones, 2 pistons en 5 bugels.

Op 20 november 1923 wordt het eerste muziekstuk uitgedeeld, met de toepasselijke naam, 
La Premiere ", en er wordt al van instrumenten geruild, Kaspersma heeft ze naar zijn inzicht uitgedeeld maar W. Antonides vraagt of hij mag ruilen want de Piston bevalt  hem niet zo erg. Er werd dus geruild met de bariton van de Hr. S. Hemstra.

 

 

 


Ook wordt er een regel ingevoerd die nu ook nog gehandhaafd wordt, namelijk het niet spelen in de pauze, want je wilt je kopje koffie wel even rustig, en kletsend nuttigen. Ook zijn er in die tijd wel eens " toeschouwers " tijdens de repetities. Maar dit wordt later niet meer toegestaan omdat, zoals de voorzitter het zei: " Teneinde te voor komen dat er tijdens de oefeningen onnodige drukte wordt gemaakt ".

Als laatste in het oprichtingsjaar zal er op Oudejaarsavond een eerste concert worden gegeven, maar uit de notulen blijkt het volgende:

P.S. Vermits de Directeur door ongesteldheid was verhinderd, is bovengenoemde openbare uitvoering niet doorgegaan.

De heren Gerben Landman en Tj szn de Boer worden voor alle werk wat ze verricht hebben beloond met het “ Ere Lidmaatschap “ van “ Hâld Moed “.

Cornelis Kaspersma uit Heeg (1923 – 1952)
C Kaspersma 1923 tot 1952.JPG (70549 bytes)

Zijn naam is al een paar keer genoemd, maar de eerste dirigent is dus Cornelis Kaspersma uit Heeg die het muziekkorps de eerste beginselen bijbrengt. Zijn naam wordt echter zo vaak op verschillende manieren geschreven dat een van z'n dochters uit Dokkum uitkomst moest brengen, geen Kees maar Cornelis, geen Caspersma maar Kaspersma.

Z'n dochter vertelde ons ook dat hij altijd zijn hond meebracht naar de repetities die dan trouw op hem wachtte tot de oefenavond voorbij was, waarna ze samen weer naar huis gingen.  

Concoursen (enkele genoemd):
In 1925 wordt er voor het eerst geopperd om eens naar een concours te gaan, het is in Sneek, dus mooi dichtbij en er wordt zowaar meteen een 1e prijs gehaald met de Ensemble Marsch en Avant Les Campagno. Een mooie opsteker voor zo'n jonge vereniging.
........... In 1934 gaat oa de reis eerst naar Hoogkerk waar een concours wordt gehouden. Hier wordt de voor mij oudst bekende concours foto gemaakt en weer eens een 1e prijs behaalt. 
...........
In 1947 waagt " Hâld Moed " zich alweer aan een concours, ze gaan met de boot naar  het stadje Sloten, 2 leden gaan met een zeilboot en komen te laat “ wegens gebrek aan wind “ Het haalt daar een 2e prijs met 137 punten. Niet slecht wanneer je zo lang niet naar een concours bent geweest.

Over de volgende jaren kunnen we kort zijn 1948, Oosterend 2e Prijs 147 Pt, 1949, 2e Prijs 144 pt, 1950, 1e Prijs met 154 pt en hoogste van het concours in de 1e Afdeling.
1951 en 1952 leverde 2e Prijzen
op.  

Voorzitters:
Tot en met 1933 is de heer Wiersma voorzitter geweest. 
M.D. Canrinus 1933 tot 1956.JPG (71949 bytes)
Hierna heeft de heer Canrinus de voorzitterhamer overgenomen en zal tot en met 1956 deze hanteren.

Oorlogsjaren:
In 1940 breekt de oorlog uit, en er komen voor het eerst 2 vrouwen bij het korps en er wordt "gewoon" door gerepeteerd. In de winter komt hier een einde aan omdat bestuur en leden weigeren een bordje " Verboden voor Joden " te plaatsen. Na een maand of 2 komt hier dan blijkbaar toch weer verandering in en worden er weer repetities gehouden totdat in 1943 een avondklok wordt ingesteld en het gebeurd is met het repeteren.
Het is ook moeilijk om de repetitie ruimte warm te houden omdat er moeilijk aan " Brandstofbonnen " te komen is. Om de jaarvergadering te vieren moeten er door de leden een
" B-broodbon " worden ingeleverd om zo een “ versterking te kunnen bekomen “.
Tijdens het vieren van de bevrijding laat " Hâld Moed " toch weer van zich horen, en in juni 1945 gaan de wekelijkse repetities weer van start.

Na bijna 30 jaar, met een kleine onderbreking, neemt Kaspersma op 2 september 1952 afscheid van " Hâld Moed ", nadat hij ons in de Eerste Afdeling heeft geloodst. Er komt een dirigent die al eerder een jaar de leiding heeft gehad.

Uit de krant van 1925:

1925_krant.JPG (83339 bytes)

Foto omstreeks 1930:

1930.JPG (229870 bytes)

Foto stond in "it Kypmantsje" augustus 2009 en was ingestuurd door de heer Jetze Falkena uit Canada, zoon van Hans Falkena

Concours 1934:

1934.JPG (462899 bytes)

Krant 1934:

1934_krant.JPG (81575 bytes)

Concours 1948:

1948.jpg (707546 bytes)

 

Bram Feenstra uit IJlst (1952 – 1964)
A Feenstra 1952 tot 1964.JPG (59720 bytes)

Onze tweede dirigent wordt Abraham Feenstra, kortweg Bram. Deze brengt ons korps veel successen en zorgt ervoor dat we in de Ere-Afdeling komen.

Op 14 maart 1964 neemt dhr Feenstra afscheid en uit de notulen blijkt, dat er die avond door hem en koster Pier Fortuin wordt getrakteerd. Waarop, wordt niet vermeldt.


Concoursen:
Het begint gelijk al goed want in 1953 wordt er op het concours in Surhuisterveen een dikke 1e prijs met lof en promotie naar Uitmuntendheid gehaald. Met het stuk " Rococo Suite ", wat 165 punten opleverde, het hoogste puntenaantal tot dan toe ooit behaalt( Hoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat met Kaspersma op een vrij concours in Appelscha eens 168 pt zijn gehaald )
In 1954 werd in de nieuwe afdeling meteen maar weer even een 1e prijs gehaald met een totaal van 150 pt een ongekend succes in die tijd. 
1955 was een slecht jaar, weinig motivatie bij de leden en een laag muzikaal niveau, waarop Feenstra besluit om niet naar het concours in Rijs te gaan.
1957
was het weer een top jaar. In Lollum werd een 1e prijs behaald met 155 pt, “ Hâld Moed “ was de hoogste in de afdeling  uitmuntendheid en Bram Feenstra kreeg de Direkteursprijs, een prachtig resultaat.

In 1958 gaat het op naar Kollum Er wordt een 1e prijs gehaald met in totaal 151 punten. We mogen weer een treetje hoger en belanden in de Ere Afdeling.
Ze gaan in 1959 wel naar het concours maar behalen " maar " een 2e prijs, dit ligt volgens Feenstra niet aan de muzikanten maar aan de Jury, die zijn niet geschikt voor hun taak, maar wanneer je voor het eerst in de Ere Afdeling speelt in het wel een goed resultaat.
In 1961 is het de beurt aan Workum om een concours te organiseren. Oosthem komt ‘s avonds terug met een 1e Prijs en een puntentotaal van 156 punten.
1962 is het jaar waarin het korps naar Bolsward trekt:  een 1e Prijs met 157 punten in de Ere Afdeling. 
Het blijft erg goed gaan met onze vereniging want 1963 brengt ook succes, weer een 1e Prijs met 153 punten, het laatste concours onder leiding van A Feenstra, een dirigent die Oosthem tot grote prestaties wist te brengen.
 

Voorzitters:
In 1956 is er weer een voorzitterswissel. 
R. Landman 1956 tot 1978.JPG (61238 bytes)
De heer Rein Landman neemt het over van Canrinus, die 23 jaar voorzitter is geweest.
Landman zal deze functie tot en met 1978 vervullen.

Krant 1953:

Concours_1953_krant.JPG (284475 bytes)

Concours 1954:

1954.jpg (307462 bytes)

Piet de Jong uit de Hommerts (1964 – 1968)
P de Jong 1964 tot 1968.JPG (60421 bytes)

Piet de Jong is de 3e dirigent van het 41 jaar oude muziekkorps. Lang houdt hij dit niet vol want " Hâld Moed " wil in 1968 op vrijdag in plaats van op de zaterdagavond gaan repeteren. De Jong heeft dan ook het korps van Hommerts en moet dus een keuze maken. Hij blijft Hommerts trouw en moet Oosthem dus opzeggen.

Concoursen:

In 1964 wordt nu onder leiding van Piet de Jong weer naar het concours gegaan. Dit levert een 2e prijs op met in totaal 143,5 punten in de Ere Afdeling.
1965 levert weer een 2e prijs op, en het punten totaal kwam op 139,5, deze keer in Wommels.
Hâld Moed bewijst in 1966 maar weer eens dat ze het nog steeds niet verleerd is en behaalt tijdens het concours in Bolsward een 1e prijs met 150 pt, met als verplicht werk  " De Geuzen in de Bomlerwaard ".

Na het concours van 1967 te hebben overgeslagen gaat men in 1968 wel. Het levert met 132.5 een 2e prijs op, wat teleurstellend, maar nog steeds in de Ere Afdeling.  

Sjoerd de Boer uit Oosthem (1968 – 2001)
Sj de Boer 1968 tot 2003.JPG (63036 bytes)

Op 31 oktober 1969 wordt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering Sjoerd de Boer benoemd als de nieuwe dirigent, nadat hij " Hâld Moed " al een jaar onder zijn hoede heeft gehad. Dirigent nummer 4 dus.

Sjoerd is sinds 1958 lid van de vereniging en speelt sopraansaxofoon. Hij is een zoon van Tjeerd de Boer, die jarenlang de baritonsaxofoon bespeelde.

Concoursen:

In 1975 gaan we, weer naar een concours in Drachten. Het concours levert een 2e prijs op. Er is ook een andere puntentelling en er moet een verplicht- en een vrij nummer en een koraal gespeeld worden. Dit zijn Suite in Bes en Drie Oud Hollandse Taferelen. We komen slechts 3 punten tekort voor een 1e prijs, volgende keer beter.

In 1976 een cocncours in de Harmonie te Leeuwarden. Het spelen van Psl 85, Contrasts in Brass en music a la Carte levert een 2e Prijs op.

Het zal tot 1980 duren voor we weer een concours gaan bezoeken. We komen dan uit in de 1e Afdeling, we zijn nog al wat jaren niet geweest en hebben 2e prijzen gehaald en dan kom je in de degradatie terecht net als bij voetballen, maar we blijven " Moed Hâlden ", want met 283 punten kun je voor de dag komen. Deze keer staan de Boismortier Suite en Young in Heart op het programma.

Pas 5 jaar later wil " Hâld Moed " het weer eens proberen in het Amicitia te Sneek. Weer bijna een 1e prijs, maar 280 punten zijn er 8 te weinig, maar het goede gevoel is er wel, de volgende keer zal het lukken. De leden van “ Hâld Moed “ komen er zo langzamerhand achter dat wanneer je een 1e prijs wilt halen dat je dan meer moet oefenen. Andere verenigingen hebben voor het concours veel extra repetities maar wij vinden dit vaak overbodige luxe omdat we het zo “ druk “ hebben met andere zaken.

In het najaar van 1986 lukt het dan na al die jaren toch weer eens, een 1e prijs met in totaal 291.5 punt voor de 2 gespeelde nummers, Rococo Suite en Suitony. Wat wil je ook met één extra repetitie met maar 7 absenten. Dan moet het zeker lukken, volgens de Boer.  

Dit was blijkbaar zo goed bevallen dat men zich op 21 november 1987 weer meldt in Drachten. Het korps speelt Kleine Suite voor Blaasorkest en de Boismortier Suite. Er wordt een 1e prijs wegsleept, maar dat was nog niet alles. " Hâld Moed " behaalt met 309 punten het hoogste aantal punten op de 2e concours dag en promoveert naar afdeling Uitmuntendheid.

Ook 1988 haalt ons korps een 1e prijs, maar dan in de afdeling Uitmuntendheid, met 303.5 punt, op een na de hoogste in de afdeling, maar het koraal met 128.5 punt wel het hoogste aantal over 2 concoursdagen. Gespeeld worden de Folklorische Paraprahasen van Gerard Boedijn en de North West Suite van John O’Reilly.

Omdat er in 1989 veel nieuwe leerlingen in de bezetting komen spelen  en het concours al in november is vindt men het raadzaam om dat jaar maar eens over te slaan. Er was dat jaar ook al van alles gedaan, dus wat rust in de tent kan geen kwaad.

1990 is wel weer een jaar van concoursgang, met het nummer " Geuzen in de Bomler-waard", het is al eens eerder gespeeld en samen met Summer Fantasy levert het toch weer een 1e prijs op met 296.5 punt.

De notulen over 1991 melden dat er dat jaar niet veel wordt gedaan, geen concours, festival, eigen solistenconcours, Friesch Fanfare festival en Enkhuizen.

Ook in 1992 blijft “ Hâld Moed “ weg van het concours podium.

In 1993 gaat het wel weer naar het concours en wel op 6 maart te Drachten. We komen uit in de afdeling Uitmuntentheid en spelen het koraal “ Getsemanee “ arr Sjoerd de Boer wat 128 punten oplevert.
Het vrije nummer is “ Oosterse Suite “ van Gerard Boedijn waarvoor  we 148.5 punt krijgen. “ Images mon Village “ van Jef Penders is het verplichte nummer en de jury beloont ons met 145 punten. In totaal 293.5 punt, wat goed is voor een 1e prijs.

Ook levert dit een uitnodiging op om deel te nemen aan de Harmonie en Fanfare kampioenschappen in de “ Hanzenhof “ te Zutphen volgend voorjaar.

Op 12 maart 1994 gaat het  per bus naar Zutphen, waar de HAFABRA kampioenschappen gehouden worden. Oosthem gaat daar de strijdt aan met 4 andere korpsen namelijk:
Harmonie Winschoten met 144 punten, Soli Deo Gloria Apeldoorn met 147.5 punt, IJsel-monde Rotterdam met 146 punten en Excelsior Schraard met 149 punten. Oosthem haalt 148 punten en komt dus 1 punt tekort om zich kampioen te mogen noemen. De beker wordt door Schraard mee naar huis genomen. Het blijft natuurlijk een geweldig resultaat.

Het korps heeft de smaak te pakken en op 19 november gaat het naar de “ Rinkelbom “ te Heerenveen. We spelen Gez. 107, Greetings from Jersy en de Suite four Little maids, wat een punten totaal oplevert van 281.5 punt, een 2e prijs. Erg teleurstellend, we begrijpen het stuk niet volgens de jury, en de boosheid wordt door sommigen niet onder stoel of bank gestoken. Later op de avond, wanneer we aan een biertje zitten in de “ Kopermolen “ te Sneek, bedaren de gemoederen gelukkig al weer wat.

De jaren die erop volgen gaat “ Hâld Moed “ niet naar het concours, en al helemaal niet als het weer in de “ Rinkelbom “ wordt gehouden, de klank is daar niet goed genoeg voor een concours, wordt er beslist door enkele deskundigen na de teleurstellende 2e prijs.

In 1998 gaan we niet naar het concours, we hebben een druk jaar wat helemaal in het teken staat van ons 75 jarig jubileum, met een uitvoering in maart, een Reünie met een concert voor en met oud-leden en ons Jubileumconcert op 7 november 1998.  

Voorzitters:
In 1978 is de volgende voorzitterswissel. 
J Koudenburg 1978 tot 2006.JPG (59384 bytes)

De heer Jan Koudenburg neemt het over van Landman, die dus 22 jaar voorzitter is geweest. 

Dorpsfeest 1971:

1971.jpg (321379 bytes)

50 jarig jubileum 1973:

1973.jpg (599325 bytes)

60 jarig jubileum 1983:

1983.jpg (548330 bytes)

Reunie Abbega 1989:

1989_Abbega.jpg (213407 bytes) 

Dorpsfeest 1992:

1992.jpg (530611 bytes)

Jubileum Sjoerd 1993:

HuldigingSjoerd1993.JPG (135532 bytes)

Concours 1994:

1994.jpg (711072 bytes)

Solisten concours 1995:

MarijkeHofstra.JPG (192508 bytes)

 

Gatse Hylkema (2002 – 2009)

Na 33 jaar onder leiding van Sjoerd de Boer te hebben gemusiceerd, neemt Gatse Hylkema in augustus 2002 het stokje over. Dit is dus dirigent nummer 5.

Dit was een hele verandering voor Hâld Moed, want we kregen veel nieuwe muziek en we gingen voor het eerst op studieweekend (wat nog regelmatig herhaald is).

Concours en festivals:

Op 12 maart 2005 gingen we weer naar het concours in Drachten. Dit was alweer een hele tijd geleden, namelijk in 1994. Dit was erg spannend, want een groot deel van het orkest had nog nooit een concours meegemaakt.  Doordat we zo lang niet naar concours waren geweest, zaten we in de vierde divisie. We hebben 87,5 punten behaald (een eerste prijs met promotie).

Door dit mooie resultaat mocht Hâld Moed op 18 maart 2006 naar Arnhem, waar de Nederlandse Fanfare Kampioenschappen gehouden werden. Hier hebben we een eerste prijs binnengehaald met 82,33 punten. Het was een hele belevenis op zich. We gingen met de bus naar Arnhem, 1 muziekstuk spelen op een heel groot podium en dan weer terug met de bus.

In juni 2005 hebben we meegedaan aan het Simmerfestival in Gaastmeer en gewonnen, zie foto's.

In april 2006 hebben we meegedaan met het Frysk Fanfare Festival te Heerenveen waar we eerste werden in de vierde divisie. Hierdoor mochten we meedoen met het galaconcert in de Rinkelbom op 25 november.

Na deze drukke periode was het tijd voor even wat rust binnen het orkest.

In mei 2007 heeft Hâld Moed voor het eerst meegedaan aan het Spikerfestival in Bakkeveen. Waar we een 1e prijs voor solo (Durk Sjoerd Rypma), 2e prijs voor het verplichte werk en de gouden spiker voor het totaalplaatje binnenhaalden.

In april 2008 hebben we voor het eerst in de derde divisie meegedaan bij het Frysk Fanfare Festival en ook nog gewonnen. Hierdoor mochten we weer meedoen met het najaars-Gala-concert op 15 november in Wergea.

Op 1 november 2008 is Hâld Moed weer naar het concours in Drachten geweest. We kwamen voor het eerst in de derde divisie uit en behaalden een mooie eerste prijs met 81,33 punten.

Voorzitter:

In 2006 is er weer een voorzitterwissel. Jan Koudenburg treedt na 28 jaar bestuurslid te zijn geweest. Durk Sjoerd Rypma neemt nu de hamer van het voorzitterschap over. Dit is dus ook voorzitter nummer 5. 

Siemen Hoekstra (2009 – 2011)

Siemen Hoekstra neemt als interim dirigent het stokje over van Gatse Hylkema. Dit is dus dirigent nummer 6. Siemen zijn interim periode heeft 2 jaar geduurd, zoals u hieronder kunt lezen.

Een groot zomerconcert op het water bij de opslag in Oosthem waren voor veel mensen van Hâld Moed een wens. Deze is op 30 mei 2009 uitgekomen. Het was een groot spektakel en succes.

Mei 2010 heeft Hâld Moed voor de tweede keer meegedaan aan het Gouden Spikerfestival in Ureterp. We kwamen uit in de 3e divisie. We hadden voor het verplichte werk (atropos) een 1e prijs, Durk Sjoerd Rypma had met zijn trombonesolo ook een 1e prijs en voor het gehele plaatje mochten we de gouden spiker mee naar huis nemen.

Maart 2011 neemt Siemen Hoekstra afscheid en neemt John Blanken tijdelijk het stokje over.

Eind Juni 2011 neemt Joke Krist als interim dirigent het stokje over.

De afgelopen jaren was het rustig voor Hâld Moed op het gebied van festivals/ concoursen. Dit kwam mede door de vele veranderingen binnen het orkest en de dirigentenwissels.

Voorzitter:

Voorzitterwissel 2009. Durk Sjoerd Rypma overhandigd de hamer aan Willy Smit.

Voor het eerst een vrouwelijke voorzitter. Nummer 6.

 

 

 

Tjipke Pasma (2011 .. 2012 )

Tjipke Pasma kwam in november 2011 voor Hâld Moed. Tjipke Pasma was unaniem gekozen na de proefdirecties. Juni 2012 zijn we voor het eerst naar het muziekfestival op Schiermonnikoog geweest, dit was een hele ervaring en zeker voor herhaling vatbaar. 

Helaas kon Tjipke na een jaar Hâld Moed en zijn bedrijf ‘Pasma Muziek’ niet meer combineren en heeft hij in november 2012 afscheid genomen. 

Joke Krist heeft voor een maand het stokje overgenomen en in januari 2013 is Siemen Hoekstra weer voor Hâld Moed komen te staan. 

Siemen Hoekstra (2013 – heden)

2 maart 2013 zijn we na 5 jaar weer naar het concours gegaan. We behaalden een 1e prijs met promotie naar de tweede divisie met 86,17 punten. 
Een tweede divisie is voor Hâld Moed op dit moment niet haalbaar met de vele ledenwisselingen, dus blijven we in de derde divisie.

Voorzitterwissel december 2013.Fokelien Feenstra neemt de hamer over van Willy Smit. Weer een vrouwelijke voorzitster.

Op 16 november 2013 hebben we een groots Maestro concert georganiseerd, ter ere van ons 90 jarig jubileum. Er deden 5 Maestro’s aan mee en een vakkundige jury wees Sytze de Vries aan als de beste Maestro 2013! 
Het was een erg geslaagde avond. 

Op 5 april 2014 meegedaan aan het ONFK (Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen). Dit is de eerste keer dat we hier aan deelnemen. De concurrentie was groot, wel 11 orkesten in de 3e divisie. 
We zijn met 92 punten Nederlands Kampioen geworden.

 

ONFK 2014 in LC: